STACJA ZLEWNA SWS SWARZEWO

Wprowadzenie ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnych z wykorzystaniem pojazdów asenizacyjnych.