OCZYSZCZALNIA JASTARNIA

Zlewnia ścieków oczyszczalni w Jastarni obejmuje następujące miejscowości: Jastarnia, Kuźnica, Jurata, Hel - Bór

W okresie sezonu letniego oczyszczamy maksymalnie 4000 m3/d po sezonie przeszło sześciokrotnie mniej, to jest ok. 700 m3/d. Stanowi to odpowiednio wartość około 40 000 i 7000 RLM (równoważnej liczby mieszkańców). Tak znaczne sezonowe zmiany natężenia przepływu ścieków spowodowane są prężnie rozwijającą się latem turystyką. Miejscowości podłączone do oczyszczalni są całkowicie skanalizowane. Nie przewiduje się poszerzenia zlewni oczyszczalni ścieków o nowe miejscowości. Coroczny wzrost ilości dostarczanych ścieków do oczyszczalni obserwowany w okresie sezonu letniego, związany jest z rozbudową bazy noclegowej w istniejących miejscowościach.

Schemat technologiczny oczyszczalni w Jastarni

W oczyszczalni ścieków w Jastarni prowadzone są następujące procesy i operacje oczyszczania ścieków:

 • mechaniczne oczyszczanie ścieków surowych
 • biologiczne oczyszczanie ścieków
 • chemiczne oczyszczanie ścieków
 • odprowadzanie ścieków oczyszczonych do środowiska
 • sedymentacja osadu nadmiernego po procesach biologicznego oczyszczania ścieków
 • zagęszczanie osadu nadmiernego
 • odwadnianie osadu nadmiernego
 • wywóz osadu odwodnionego do fermentacji i kompostowni w Swarzewie
 • oddzielanie skratek, tłuszczów i piasku ze ścieków surowych
 • wywóz skratek, tłuszczów i piasku do kompostowni w Swarzewie

Technologia oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Jastarni.

Oczyszczalnia ścieków w Jastarni podobnie jak oczyszczalnia w Swarzewie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną. Oznacza to, iż ścieki są tu oczyszczane wieloetapowo.

Etap pierwszy - mechaniczne oczyszczanie, polega na oddzieleniu ze ścieków większych zanieczyszczeń stałych, tzw. Skratek, tłuszczów oraz piasku. Skratki są zatrzymywane na mechanicznym sicie obrotowym. Sito zainstalowane jest na dopływie ścieków do oczyszczalni po komorze rozprężnej. Po sicie ścieki trafiają do piaskowników, gdzie wyłapywana jest mineralna frakcja ścieków i oddzielane są tłuszcze.

Zanieczyszczenia te wywożone są do oczyszczalni w Swarzewie i poddawane są procesowi kompostowania w celu usunięcia z nich wody, zmniejszenia objętości i higienizacji. Przetworzony tą metodą odpad - zanieczyszczony kompost, przewożony jest na wysypisko, gdzie może służyć do jego rekultywacji.

Etap drugi to biologiczne oczyszczanie ścieków. Odbywa się on metodą osadu czynnego, czyli przy udziale bakterii hodowanych w reaktorach . Osad czynny znajduje się w reaktorach w postaci zawiesiny i oddzielany jest od oczyszczonych ścieków poprzez sedymentację.

Wzrastająca w trakcie procesu masa osadu w postaci osadu nadmiernego, jest zagęszczana odwadniana i transportowana do oczyszczalni w Swarzewie, gdzie poddaje się ją procesowi fermentacji beztlenowej i kompostowania. W ten sposób zmniejszana jest objętość i uwodnienie osadu, następuje jego higienizacja i uzyskuje się w końcowym efekcie kompost, który może służyć jako ziemia ogrodnicza np. pod uprawę roślin ozdobnych i trawy.

Urządzenia i obiekty oczyszczalni ścieków w Jastarni.

Oczyszczalnia ścieków w Jastarni składa się z następujących elementów 


Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków:

 • komora rozprężna ścieków surowych,
 • sitopiaskowniki napowietrzane do cedzenia ścieków z zanieczyszczeń stałych,
 • przepompownia ścieków własnych i zlewnia ścieków dowożonych,
 • rozdział ścieków surowych do reaktorów biologicznych,
 • trzy cykliczne, reaktory biologiczne z osadem czynnym,
 • stacja do dozowania koagulantu,
 • pompa ścieków oczyszczonych,
 • sterownia oczyszczalni,
 • kolektor zrzutowy, odprowadzający ścieki do Zatoki Puckiej,

ciąg technologiczny obróbki osadu nadmiernego:

 • grawitacyjny zagęszczacz osadu,
 • stacja mechanicznego odwadniania osadu z prasą taśmową,
 • przewóz osadu odwodnionego do fermentacji i kompostowni w Swarzewie.