OCZYSZCZALNIA SWARZEWO

Zlewnia ścieków to skanalizowany obszar, z którego spływają ścieki do oczyszczalni w Swarzewie. Ścieki dopływają do oczyszczalni z następujących miejscowości: Puck, Władysławowo, Swarzewo, Gnieżdżewo, Żelistrzewo, Błądzikowo, Rzucewo, Osłonino, Chłapowo, Chałupy, Mrzezino, Łebcz, Strzelno, Smolno, Celbowo, Połczyno i Zdrada.

Planuje się podłączyć do oczyszczalni ścieków takie miejscowości jak: Leśniewo, Domatowo, Domatówko, Brudzewo, Sławutówko i Darżlubie. Do oczyszczalni w Swarzewie trafiają ścieki z zakładów przemysłowych takich jak PPiUR „Szkuner”, BMC, Dagoma, Pomech, Bowil, Jantar i wielu innych.

W istniejącym systemie kanalizacyjnym tłoczącym ścieki bezpośrednio do oczyszczalni istnieją dwie główne przepompownie w Pucku i we Władysławowie na początku kolektorów tłocznych – ciśnieniowych, trzy przepompownie mniejsze (dwie w Swarzewie i jedna w Gnieżdżewie) wcięte w rurociąg ciśnieniowy z Pucka oraz przepompownie w miejscowości Chałupy dostarczające ścieki do oczyszczalni przez przepompownię we Władysławowie W okresie sezonu letniego oczyszczamy ok. 14 000 m3/d po sezonie prawie trzykrotnie mniej to jest ok. 5 000 m3/d. Stanowi to odpowiednio wartość około 130 000 i 45 000 RLM (równoważnej liczby mieszkańców). Tak znaczne sezonowe zmiany natężenia przepływu ścieków spowodowane są prężnie rozwijającą się latem turystyką.

Schemat technologiczny

W oczyszczalni ścieków w Swarzewie prowadzone są następujące procesy i operacje:

mechaniczne oczyszczanie ścieków:

 • cedzenie ścieków surowych
 • sedymentacja mineralnej frakcji ścieków surowych
 • flotacja tłuszczów
 • sedymentacja osadu wstępnego,
 • retencja ścieków surowych

biologiczne i chemiczne oczyszczanie ścieków

 • faza beztlenowa, dozowanie koagulantu
 • faza anoksyczna
 • faza tlenowa
 • dodatkowe klarowanie i stabilizacja ścieków oczyszczonych
 • odprowadzanie ścieków oczyszczonych do środowiska

obróbka i utylizacja osadu nadmiernego:

 • sedymentacja osadu wstępnego i nadmiernego 
 • zagęszczanie osadu wstępnego i nadmiernego
 • beztlenowa fermentacja osadu zmieszanego z wydzieleniem biogazu i wykorzystaniem biogazu w procesie kogeneracji
 • odwadnianie osadu pofermentacyjnego
 • formowanie pryzm kompostowych
 • mieszanie i napowietrzanie pryzm kompostowych
 • dojrzewanie kompostu
 • przesiewanie kompostu

utylizacja skratek, tłuszczów i mineralnej frakcji ścieków surowych:

 • oddzielanie skratek, tłuszczów i piasku ze ścieków surowych
 • pompowanie tłuszczów do komór fermentacyjnych
 • formowanie pryzm kompostowych kompostu pozaklasowego ze skratek i piasku
 • mieszanie i napowietrzanie pryzm kompostowych
 • przesiewanie zanieczyszczonego kompostu

Technologia oczyszczania ścieków w oczyszczalni Swarzewo.

Oczyszczalnia ścieków w Swarzewie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczno-chemiczną. Oznacza to, iż ścieki są tu oczyszczane wieloetapowo.

Etap pierwszy - mechaniczne oczyszczanie, polega na oddzieleniu ze ścieków większych zanieczyszczeń stałych, tzw. skratek oraz tłuszczu, piasku i osadu wstępnego. Skratki są zatrzymywane na kratach i sitach. Tego typu urządzenia są zainstalowane w przepompowniach i na dopływie ścieków do oczyszczalni. Po sitach obrotowych ścieki trafiają do piaskownika, gdzie wyłapywana jest mineralna frakcja ścieków a w kieszenie bocznej wyłapywane są lekkie związki tłuszczowe.

Wyłapane zanieczyszczenia z części mechanicznej poddaje się procesowi fermentacji beztlenowej lub bezpośrednio kompostowania. Osad wstępny podlega fermentacji w celu odzysku energii natomiast skratki i piasek z piaskowników kompostowany w celu usunięcia z nich wody, zmniejszenia objętości i higienizacji biologicznej. Przetworzony tą metodą odpad ze skratek - zanieczyszczony kompost, wywożony jest na wysypisko, gdzie może służyć do jego rekultywacji.

Etap drugi to biologiczne oczyszczanie ścieków. Odbywa się ono metodą osadu czynnego, czyli bakterii hodowanych w reaktorach. Osad czynny znajduje się w reaktorach w postaci zawiesiny i oddzielany jest od oczyszczonych ścieków poprzez sedymentację. Wzrastająca w trakcie procesu masa osadu - osad nadmierny, odbierana jest z reaktorów, fermentowana, odwadniana, mieszana z materiałem strukturalnym i poddawana procesowi kompostowania. W ten sposób zmniejsza się objętość i uwodnienie osadu, następuje jego higienizacja i uzyskuje się w końcowym efekcie czystą energie oraz kompost, który może służyć jako ziemia ogrodnicza np. pod uprawę roślin ozdobnych i trawy.

Następnym etapem jest dodatkowe klarowanie i doczyszczanie ścieków w stawach stabilizacyjnych. Zachodzi tam sedymentacja resztek osadu czynnego, doczyszczanie ścieków przez rozwijające się w stawach glony oraz żywiący się nimi zooplankton. Klarowne ścieki odprowadzane są do otwartego morza.

Urządzenia i obiekty oczyszczalni ścieków w Swarzewie

Oczyszczalnia ścieków w Swarzewie składa się z następujących elementów ciąg technologiczny oczyszczania ścieków:

 • komora rozprężna ścieków surowych,
 • zbiornik retencyjny i laguna retencyjna do ścieków burzowych,
 • część mechaniczna sitopiaskowniki napowietrzane do cedzenia ścieków z zanieczyszczeń stałych, usuwania piasku i tłuszczów, osadniki wstępne do usuwania osadu wstępnego
 • pięć cyklicznych, reaktorów biologicznych z osadem czynnym,
 • stacja do roztwarzania i dozowania koagulantu,
 • przepompownia ścieków oczyszczonych,
 • osadniki wtórne, 
 • dwa stawy stabilizacyjne,
 • koryto pomiarowe ścieków oczyszczonych,
 • sterownia oczyszczalni,
 • grawitacyjny kolektor zrzutowy, odprowadzający ścieki do otwartego morza. 

Ciąg technologiczny obróbki osadu nadmiernego składa się z następujących elementów:

 • przepompownia osadu nadmiernego,
 • grawitacyjne zagęszczacze osadu wstępnego,
 • mechaniczne zagęszczacze osadu nadmiernego,
 • zamknięte komory fermentacyjne z wykorzystaniem biogazu w procesie kogeneracji,
 • stacja mechanicznego odwadniania osadu pofermentacyjnego z wirówkami dekantacyjnymi,
 • zadaszony plac kompostowy z kanałami napowietrzającymi,
 • maszyny do formowania pryzm kompostowych,
 • zestaw dmuchaw do napowietrzania pryzm kompostowych,
 • sito do przesiewania kompostu,
 • plac do składowania dojrzewającego kompostu.